• Elite Hockey Experience
 

Thomas Gidlow

2017-18 82 43 25 7 3 3 1 298 223 860 1764
82 43 25 7 3 3 1 298 223 860 1,764

2017-18 7 3 4 0 0 17 20 109 181
7 3 4 0 0 17 20 109 181
  • [6/30/2017] - Chicago Blackhawks announced Thomas Gidlow as their new general manager!